Orange Olive gaat aan de slag
met locale ondernemers in een mini-economie

Ontwikkelen

Wat doen we?
Orange Olive richt zich op het aantoonbaar en blijvend duurzaam verbeteren van de leefomgeving in de (openbare) ruimte. De regisseurs van Orange Olive betrekken en verbinden namens de opdrachtgever(s) alle relevante partijen bij het project van initiatie tot realisatie en zelfs exploitatie. Zij zijn verantwoordelijk voor de integrale aansturing van het projectteam en de bewaking op tijd, geld en kwaliteit.

De werkwijze van Orange Olive kenmerkt zich door een frisse, doelgerichte en bovenal pragmatische aanpak. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van doorlooptijd en kosten. In de praktijk betekent dit dat groene- en duurzame coöperatieve projecten sneller en goedkoper gerealiseerd kunnen worden met een hoger kwaliteitsniveau en met meer draagkracht vanuit de opdrachtgevende organisatie en belanghebbenden van de (openbare) ruimte.

Ruimtelijke kwaliteit
De kwaliteit van de leefomgeving wordt bepaald door de gebruikerswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde. De ruimte wordt zwaar belast. 24 uur per dag, 7 dagen per week, 52 weken per jaar, jaar in jaar uit, tientallen jaren achter elkaar. Dit vereist een lange termijn benadering. De ruimtelijke kwaliteit moet ook na lange tijd nog steeds voldoen aan de, vaak veranderende, wensen en eisen van gebruikers en andere stakeholders. Dit kan alleen gerealiseerd worden door het werken met toegewijde partners die deze lange termijn voor ogen houden en niet gericht zijn op de korte termijn winst. Orange Olive selecteert (gebieds)partners die eenzelfde kijk hebben op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit.

Stedelijke ontwikkeling
Al enige tijd trekken steeds meer mensen naar de stad. In de nabije toekomst zal deze trend verder doorzetten en zal de druk op de stedelijke ruimte nog groter worden. De toenemende hoeveelheid aan uiteenlopende partijen die hiermee beslag legt op deze (openbare) ruimte, maakt de ontwikkeling en het beheren hiervan tot een complex proces. De vele eisen die gesteld worden door de verschillende stakeholders vragen om innovatieve oplossingen voor een leefbare omgeving. Om deze opgave goed te kunnen vervullen richt Orange Olive zicht op het optimaal regisseren van multidisciplinaire projecten in de ruimtelijke omgeving.

Groen
Voor het waarborgen van een kwalitatieve leefomgeving is (stedelijk) groen van onmiskenbaar belang. Veelvuldig is de positieve invloed van groen bewezen. Zo leid groen onder andere tot vermindering van stress, gezondere mensen, hogere productiviteit, betere aankoopbeslissingen, minder agressie en hoge herstellende waarden. De talloze voordelen van groen zijn in veel gevallen ook om te zetten in concrete baten met klinkende munt. Zo leidt groen onder andere tot stijgende vastgoedwaarden, hogere omzetten bij winkel- en horeca bedrijven, lagere energiekosten, lagere personeelskosten en kortere herstelperiodes van patiënten. Investering in een groene leefomgeving wordt door deze baten vaak terugverdiend, zeker op langere termijn. Op grond hiervan heeft Orange Olive een voorkeur voor groene oplossingen in de (stedelijke) omgeving.

Participatie
Participatie betekent voor ons bottom-up organiseren. Ideeën en projecten ontstaan vanuit het gebied zelf en genieten een groot draagvlak van belanghebbenden. Er zijn een aantal trekkers die zich hard willen maken voor de realisatie van een idee, project of gebiedsontwikkeling. Top-down projecten hebben geen toekomstperspectief. Stakeholders en gebruikers hebben de mogelijkheid heeft mee te denken vanaf het begin tot en met het beheer en de exploitatie. Een gelijkwaardige relatie tussen de verschillende stakeholders is van groot belang. Door het vroegtijdige draagvlak in ontwikkelingen kent het gehele proces minder weerstand en zal dus sneller verlopen. Wel waken we er voor dat participatie niet te ver doorgevoerd wordt en zodoende een vertragend effect op het proces heeft . Participatie is immers een middel en niet een doel op zich.

Partners
Orange Olive werkt zoveel mogelijk samen met locale gebiedspartners. Orange Olive werkt bij een aantal projecten succesvol samen met:

  • Praedium coöperatie U.A.
  • Buck Consultants international
  • BYTR
  • Bovenkamer zonder overhead